هیئت مدیره

فاطمه آب برین

عضو اصلی هئیت مدیره


جهان افروز احمدزاده

عضو اصلی هئیت مدیره


عباس گوگجه لو

دبیر انجمن


شهرام مرشدی

نایب رئیس


محمد پیشگاهی

رئیس انجمن


مهدی نوفلاح

خزانه دار


فریبا الله بخش

بازرس دوم


مهدی صیاد دریابخش

بازرس اصلی


مهدیه شیری

عضو علی البدل هئیت مدیره


ناصر موسایی

عضو اصلی هئیت مدیره